SSG Mollösund 2020 – uthyrning för boende är inte längre tillåten!
Orust kommun har sagt upp förvalt-ningsavtalet. Mollösunds skola ska säljas och byggas om till bostäder. Ladda hem och läs pdffilen till höger!
<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Mollösunds skolbyggnad, Änggården.
<<Protokoll från Extra föreningsmöte
2020-12-12, nya stadgar
Beslut fattat om ändrade
stadgar för föreningen.
Änggården invigdes 1985-03-02 och Föreningen SSG registrerades 1985
SSG står för samordnad, stationär glesbygdsservice. Det var ett projekt som syftade till att finna lösningar för att behålla och förbättra den fasta servicen i mindre samhällen i glesbygd. Mollösund ingick i projektet tillsammans med fyra andra samhällen runt i Sverige. I Mollösunds fall ville samhället åstadkomma en integrerad serviceanläggning med stor samlingslokal/gymnastiksal, gemensamma hobbylokaler för textil-, trä och metallslöjd, bibliotek, lektionssalar, förskola, matservering, utrymmen för hemtjänsten, lokal för besökande läkare, skolsköterska och fotvårdsspecialist.

I april 1976 bildades Mollösunds byalag som under många år drev projektet framåt genom opinionsbildning och kamp om finansiering, även i samarbete med Orust kommun.
I slutet av mars 1984 fattades det sista ekonomiska beslutet av Orust kommun och till höstterminen 1984 flyttade skolbarnen in i de nya lokalerna.

Att lokalbefolkningen skulle ha direktinflytende över den färdiga anläggningens nyttjande och skötsel stod klart redan från början. En neutral organisation för servicebyggnadens drift och förvaltning behövdes och då bildades Föreningen SSG Mollösund, och två dagar före Änggårdens invigning valde Mollösundsborna nio ledamöter till den nya föreningen.

Ett förvaltningsavtal upprättades 1985-02-28
Ett förvaltningsavtal upprättades 1985 som innebär att föreningen SSG förvaltar den gamla skolan helt och hållet och att den nya skolan, Änggården, får disponeras under den tid kommunen inte använder den.

Änggården kunde hyras för läger eller evenemang
Genom uthyrning för lägerverksamhet mm sommartid av lediga utrymmen klarar SSG förvaltningskostnaderna. Lokalerna hyrs även ut till enskilda och föreningar för olika arrangemang som fester och sammankomster där större utrymmen behövs.

I den gamla skolan finns utrymmen för trä- och textilslöjd där alla i Mollösund kan utnyttja befintliga resurser mot en mindre kostnad.
Föreningens uppgift är att främja livet socialt och kulturellt i Mollösund, dvs verka som en motkraft till avfolkning och neddragen service. Staten och kommunen och samhället bidrog till byggnadskostnaden av Änggården just för att blåsa lite liv i orten. Fyra andra orter i Sverige byggde liknande projekt. Meningen var att byggnaden inte enbart skulle vara en skola utan ett kulturellt och socialt centrum, inrymmande bibliotek, vård, teater kurser etc. Alla kommunala verksamheter är numera nerlagda.

Kontaktpersoner:
Karin Erlandsson, ordf. 070-383 99 50
mail:karinerlandsson8@gmail.com

Lars Nordström, sekr. 0708-99 48 18
mail: lars.nordstrom@grafiskform.o.se

Mollösunds gamla skola.