Skyldighet att röja
skymmande växtlighet
Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt enligt  8 kap. 15 § första stycket plan- och bygglagen  (SFS  2010:900).

Lagtexten lyder:
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Exempel (Pdf)
OBS! Anslagstavlan flyttas under sommaren till Föreningen Mollösunds bod i hörnet av hamnen.
Aktuella ärenden/projekt i Vägföreningen
(Länk)
-platser och flera promenad-vägar till hamnen.
Nya P-regler i Mollösund–
Kommuninfo P i Mollösund.
Trafikregler
Ladda hem pdf utdrag ur protokoll
Kartor
Styrelsens
kontaktlista (Pdf).

Stadgar
<<Tillbaka
Beskrivning
Mollösunds Samfällighetsförening
En gemensamhetsanläggning under förvaltning
av Mollösunds Samfällighetsförening

Föreningens ändamål är:
Skötsel och underhåll av Mollösunds gator, körbara gångvägar, parkeringsplatser för allmän parkering, naturmark samt anordningar för avledning av dagvatten fram till kommunens stamledningar.

I PDFfilerna ovan återfinns stämmoprotokoll, beskrivning, årsredovisning/budget, stadgar och kartor.

Föreningens adress:
Mollösunds Samfällighetsförening, 474 70 Mollösund.

<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund