Historik fortsättning
1750 Hade man bekymmer för att kreaturen gick och betade på gravarna på kyrkogården varför man beslöt att uppföra en mur kring denna för att stänga dem ute.

1773 års karta visar flera sjöbodar och många ladugårdar. På denna karta kan man också se att bostadshusen ligger mycket tätt på planen mellan havet och berget.

1830 En vägkarta utvisar att det finns väg från Hogen till Nösund och Hällevik, men inte vidare.

1834 Mellan den 2:e till den 23:e september dog 77 personer av Mollösunds omkring 350 invånare i kolera.

1838 Efter en rad nödår kom så vintern med temperaturer på –30 grader och lägre. Fjordarna täcktes av ett tjockt islager och fisket blev fullkomligt lamslaget av kylan. Det blev en ohygglig vinter för fiskarbefolkningen. Prosten berättar att han inte sett maken till elände. Från fiskelägena gick en ström av trasiga och frysande tiggare, som sökte lindring hos bondgårdar och hos prästen.

1850-talet Mollösunds Wärdshus är omkring 150 år gammalt. På 1800-talet kallade man det ”Gäschivan”.

1873 behövdes det gamla skolhuset byggas ut. Skolan låg då på dagens parkeringsplats vid kyrkan.

1877 års skeppslista visar att här fanns 30 större fraktfartyg
(8 briggar, 1 skepp, 1 bark, 3 skonertskepp,
2 skonerter och 15 skonare).

1879 inleddes en ny sillperiod.

1885 får Mollösund telefon men redan året därpå flyttas telefon-stationen för Orust till Varekil.

1890-talet I England började man tillverka motordrivna fiskefartyg och många kuttrar såldes till Bohusfiskare. I Lars Thornblads bok ”Mollösund Ur ett gammalt fiskeläges historia” (varifrån en del information till historiken har hämtats) finns en förteckning över 35 kuttrar som har tillhört Mollösund. Den första ska ha kommit 1889 och hette Snowdrope. Där finns även fraktfartyg förtecknade, 80 skonare och briggar vars hemvist har varit Mollösund.

1897 fanns 891 invånare i Mollösund. Det fanns 306 byggnader varav 200 var boningshus, 65 sjöbodar, 40 magasin/salterier, en tunnfabrik. De flesta på ofri grund. Först 1922 fastställdes stadsplan och fastighetsregister på 1940-talet.
Allmän väg saknades.

1910 fick Mollösund väg med i huvudsak den nuvarande sträckningen. Vägen drogs fram i samband med att Tångens kyrkogård kom till 1911. Tidigare var vägen mer som en stig över bergen för gående. Man tog sig knappt fram med likvagn, sägs det. Först på 1960-talet fick vägen dagens utseende.

På 1920-talet sprängdes brunnar i Mollösund. Tidigare fick man färskvatten med båt och man samlade regnvatten i tunnor och i gjutna cisterner i husens källare. Rester av dessa reservoarer finns ännu kvar i en del fastigheter. Kvinnorna tvättade i små sötvattenssjöar uppe i berget.

Under 1940-talet byggde Lyckes i Lysekil en konservindustri på den plats där MP-produkter har sin fabrik i dag. Under krigsåren tillverkade Tudor batterier i lokalerna. På hösten 1966 startade MP-produkter sin produktion som pågår alltjämt.

1941 invigdes hamnen som byggdes under krigsåren. Behovet av kajplatser till alla båtar var stort. Tidigare fick fartygen ligga i sundet. Kuttrarna låg för ankar med aktern förtöjd på Mollön.

1960- och 70-talet Fisket avtar och fiskebåtar börjar säljas eller skrotas.

1967 fick Mollösund vatten och avlopp.

1976 bildas Mollösunds Byalag.

1979 gick den sista resan för långafiske med båten Shetland.

1984 invigs den nya skolbyggnaden Änggården.

1996 säljs Zenith, det sista egentliga fiskefartyget i Mollösund.

2007 Samhället har 255 åretruntboende i centrala Mollösund varav 85 pensionärer. Det finns cirka fyrtio mer eller mindre aktiva företag. Av dessa bedriver två fortfarande kustfiske och ett odlar musslor.
<<Tillbaka
<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund