<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund
Mollösunds byalag läggs ner 2018
<<Tillbaka
Ett gammalt fiskeläge
Mollösund är ett av landets äldsta fiskelägen med anor tillbaka till 1500-talet. Det var då en del av Danmark-Norge och knutpunkt för det lukrativa sillfisket. När sillen försvann kom fattigdomen, och fiskarna tvingades livnära sig på andra sätt, bla genom boskapsskötsel på Mollön. Med sillens återkomst på 1750-talet blomstrade samhället åter och folkmängden ökade till 500.
Vid början av 1900-talet fanns som mest 1000 invånare i Mollösund, som därmed var ett av landets största fiskelägen. Därefter minskade sillfisket i betydelse, även om det inte upphörde helt förrän på 1970-talet. En folkminskning pågick samtidigt fram till runt 1970 då den bromsades upp. Förutom fiskenäringens nedgång kom också samhället att få ett väldigt avsides läge som en följd av kommunal strukturomvandling.


En gång i tiden – eget styre i Mollösund
Mollösund var ett av Sveriges municipalsamhällen i 85 år, från den 29/1 1886 till den 31/12 1970.
Ett municipalsamhälle var i Sverige före år 1971 en administrativ enhet (en typ av kommun) för ett tätbebyggt område (ibland kallat municipium). Sådana organiserades inom en landskommun och skötte inom sitt område vissa kommunala (municipala) angelägenheter där regler som gällde för stad och köping tillämpades. I vissa fall sträckte sig ett municipalsamhälle över en kommungräns och var då delat mellan dessa kommuner. Det kunde även förekomma fler än ett municipalsamhälle inom samma kommun, och i något enstaka fall omfattade ett municipalsamhälle två från varandra avskilda områden inom samma kommun.
Gullholmen, Käringön och Mollösund införlivades med Morlanda kommun 1952, som därmed omfattade samma område som den nuvarande församlingen. 1971 blev Morlanda kommun en del av den då nybildade Orust kommun.

Från att ha haft självstyre under municipaltiden har besluts-fattandet övergått först till Morlanda kommun och sedan till Orust kommun efter dess bildande 1971.


Byalaget
När det gäller kommunala angelägenheter har Mollösunds Byalag, som bildades 1976, varit den part i Mollösund som fungerade som kontakt mellan Orust kommun och de boende i samhället. Byalaget kan sägas var remissinstans och förmedlade information till, respektive samlar in synpunkter från de boende. Man anordnade stormöten och bjöd vid behov in kommunens representanter för diskussioner. Byalaget var medlem i Bohusläns Skärgårdsråd.
Mollösund sett från Klockeberget strax efter 1910.
Nedan, fiskeflottan i hamnen på 1960-talet.
Mollösunds hemsida
Mollösunds hemsida, mollosund.com, tillkom på byalagets initiativ och har funnits sedan 2008. I och med att byalaget lagts ner har huvudmannaskapet för hemsidan överförts till Föreningen Mollösund. Från och med maj 2018 drivs sidan vidare med Föreningen Mollösund som huvudman.