Aktuella ärenden/projekt i vägföreningen
Gator
Almarna längs Kyrkvägen togs bort på torsdag den 8 december 2016.
Återplantering av träd kommer att ske, dock inte på samma plats som där almarna stått.
Ett förslag finns i samfällighetsföreningen att återplanteringen kan ske på Ängsvägen längs fotbollsplanen och vid den nya lekplatsen.
Gatubelysning: 2015 begärde MSF att kommunen skulle komplettera gatubelysningen i samhället i Margaretas ränna, på Lerviksvägen där asfalten slutar vid korsningen med gångvägen samt på Gamla vägen efter passage av Scanfjords fabrik. Svaret blev att det inte fanns pengar i budgeten till detta. MSF gjorde ny framställan 2016 och fick svar daterat 2016-12-06 att kommunen avser dra in anslaget för gatubelysning och överlåta på samfällighetsföreningen att sköta även detta. Läs skrivelsen här!. Föreningen påtalar att gatubelysningen inte ingår i förrättningen. Föreningens svar här.
Som nästa steg i frågan har kommunen kallat till möte med föreningen 2017-03-27.
Se skrivelsen här.

Promenadvägar
För att ge besökare, som förflyttar sig från p-platserna till hamnområdet, möjlighet att samtidigt få se mer av samhället än bara landsvägen, har MSF (vägföreningen) anslagit kartor med markerade promenadvägar.
Klicka på bilden till höger för att se och ladda hem pdffil med ”promenadkartan”.

Parkområden/Kyrkparken
Samfällighetsföreningen har placerat ut parkmöbler i samhället.
Läs mer och se bilder!

Parkering – nytt 2017!
Orust kommun har nu fattat beslut i parkeringsfrågan och nya skyltar och anvisningar har satts upp i samhället. Läs kommunens information om de nya reglerna via nedanstående länk. Där finns även en rubrik ”Boendeparkering i Mollösund” med bl a prisuppgifter för boendekorten och hur man köper ett kort.
http://www.orust.se/amnesomrade/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering.4.2f3971c313dca025bb818ce.html

Lekplatsen
Den nya lekplatsen byggdes för några år sedan i MSF:s regi. Kontaktperson för lekplatsen är Gunnel Gagner,
tel 070-647 94 98.
På lekplatsen har våren 2017 planterats syrener, bärbuskar och ett äppelträd.
Tre bord med fasta bänkar är utplacerade varav en bordskombination har skänkts av Tempo Mollösund.
Driftsansvarig är Niklas Henningsson, tel 070-576 299 28.
Se bilder från lekplatsen.
Se info om lekplatsen.

Skyltar i hamnen
Synpunkter har inkommit angående företagens skyltar i östra hörnet av hamnen. MSF kommer att kontakta företagarna för att tillsammans göra en bättre lösning. Se info.

Snabbladdningsstation för elfordon
Orust Kretsloppakademi har installerat en snabbladdningsstation för elfordon i Mollösund som nu är i bruk i mitten av juli. Läs mer om Orust Kretsloppsakademi här!

Ny utsiktsplats – Kvarnstenen
På berget ovan Wunschebrun har en gammal kvarnsten flyttats fram. Platsen har en fantastigt fin utsikt mot N och NW. Vägen upp ska göras i ordning för att förbättra tillgängligheten. En ramp har monterats som steg ett. Se pdffil. Pdf.

Mollösunds Samfällighetsförening – inte bara en vägförening

Föreningens uppdrag och ändamål är:
Skötsel och underhåll av Mollösunds gator, körbara gångvägar, parkeringsplatser för allmän parkering, naturmark samt anordningar för avledning av dagvatten fram till kommunens stamledningar.

Här nedan kommer efter hand beskrivning/presentation av föreningens ärenden/projekt, vid behov med länkar till närmare beskrivning av de enskilda projekten.
Tänkbara ärenden enligt nedanstående.